Monografie

brak-absolutuDorota Barańska, Brak absolutu. Pojęcia dobra i zła w japońskiej popkulturze, Universitas, Kraków 2014

„Zło, moralność i śmierć są nie tylko popularnymi tematami w japońskim folklorze, ale zdają się być wręcz tematem centralnym japońskiej tradycji: niemal każdy festiwal, rytuał i zwyczaj odnosi się do powiązań między żyjącymi a zmarłymi, między żyjącą rodziną, a jej zmarłymi przodkami, między teraźniejszością a przeszłością”

— Michiko Iwasaka, Barre Toelken, Ghosts and the Japanese: Cultural Experience in Japanese Death Legends

Książka Doroty Barańskej pokazuje, że pojęcia zła i dobra są kluczowymi elementami obecnymi nie tylko w japońskim folklorze, ale w całej kulturze popularnej – od rozrywki ludowej poprzez animację do gier video. Stawia tezę, że kultura rozrywkowa jest niezwykle silnie związana z religiami Japonii, czerpie z buddyzmu, shinto, magii. I choć samo nawiązanie nie jest niczym niezwykłym, niezwykła jest drobiazgowość w przedstawianiu elementów tradycyjnych w nowej formie. Dzięki niej kultura popularna Japonii staje się źródłem do badań nie tylko nad samą kulturą, ale też nad religią, społeczeństwem, moralnością.

Spis treści i wersja elektroniczna: http://www.universitas.com.pl/ksiazka/Brak_absolutu__Pojecia_dobra_i_zla_w_japonskiej_popkulturze_3295.html

 

chinskie elityŁukasz Gacek, Chińskie elity polityczne w XX wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków, 2009.

Pojawienie się pracy Łukasza Gacka, który zobiektywizował istniejącą wiedzę o Chinach współczesnych należy uznać za pierwsze poważne wypełnienie luki naukowej w polskiej literaturze przedmiotu. Praca ta jest ważna również dlatego, że obiektywna ocena dzisiejszych

Chin komunistycznych i roli Kuomintangu na Tajwanie jest potrzebna ze względu na stały rozwój stosunków gospodarczych z tym obszarem. Uczestnikom tych relacji, z kręgów biznesu, historykom, orientalistom i kulturoznawcom taka zobiektywizowana wiedza dotycząca Chin XX i początków XXI wieku może być bardzo przydatna. Bez znajomości dziejów i kultury danego kraju, a zwłaszcza tak kulturowo i geograficznie odległego jak Chiny i Tajwan oraz sytuacji dzisiejszych elit politycznych, trudno funkcjonować skutecznie na tamtym terenie. […] Uważam pracę Łukasza Gacka za pracę naukowo bardzo wartościową, stanowiącą syntezę wiedzy na temat elit chińskich w XX wieku i na początku naszego stulecia, a także przynoszącą zobiektywizowany kontekst historyczny, w których one działały lub działają nada.

Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Romana Sławińskiego http://akademicka.pl/index.php?detale=1&a=2&id=23496

 

bezpieczenstwo energetyczneŁukasz Gacek, Bezpieczeństwo energetyczne Chin. Aktywność państwowych przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012.

Przeobrażenia w skali globalnej obserwowane na przestrzeni ostatnich dwóch dziesięcioleci, będące w dużej mierze wynikiem upadku Związku Radzieckiego, a w konsekwencji wykształcenia się nowego porządku geopolitycznego, zmuszają do postawienia zasadniczego pytania o rolę i miejsce Chin w przestrzeni międzynarodowej. Aspiracje związane z chęcią uzyskania, czy raczej odzyskania, pozycji przynależnej tak wielkiemu państwu wymagają głębszej analizy nad zmianami w zakresie przyjętej strategii rozwojowej, jak i wynikających z tego potrzeb.Centralnymi wyznacznikami werbalnie propagowanej polityki Pekinu stały się w tej sytuacji hasła wskazujące na zdecydowanie negatywny stosunek wobec wszelkich form hegemonistycznych, unikanie militarnej konfrontacji, jak również podkreślanie pokojowego wymiaru realizowanej wizji rozwojowej. Te elementy, mające na celu stworzenie określonego wizerunku Chin na arenie międzynarodowej, stanowiąfundament budowania wzajemnych relacji z innymi krajami. Działania powyższe podyktowane są koniecznością uzyskania niezbędnego czasu na skuteczne przeprowadzenie reform wewnętrznych, pozwalających zmniejszyć wciąż ogromny dystans dzielący Chiny od najbardziej rozwiniętych gospodarek naszego globu. By ten cel osiągnąć, niezbędne jest wytworzenie stabilnego otoczenia międzynarodowego, pozwalającego w pełni skoncentrować się na przekształceniach wewnątrzkrajowych. Z pewnością mamy tu do czynienia z kreowaniem nowej płaszczyzny interesów. Należy jednak pamiętać, iż pozostają one w ogromnej mierze uzależnione od potencjału, jakim będą w przyszłości dysponować Chiny.

Fragment książki: http://akademicka.pl/index.php?detale=1&a=2&id=121061

 

azja centralnaŁukasz Gacek, Azja Centralna w polityce energetycznej Chin, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.

Współcześnie Azja Centralna ponownie znalazła się w centrum światowej uwagi. Argumenty natury geopolitycznej oraz potencjał energetyczny regionu sprawiają, że na nowo rozgrywa się tam Wielka Gra (Great Game) z udziałem licznych aktorów. […] Rywalizacja o wpływy w Azji Centralnej toczy się na poziomie regionalnym i międzynarodowym. Uczestniczą w niej zarówno państwa, jak i inni aktorzy w postaci korporacji międzynarodowych, ugrupowań religijnych, ruchów terrorystycznych, separatystycznych oraz ekstremistycznych. Z punktu widzenia Chin prymat w odniesieniu do regionu Azji Centralnej zyskują zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa oraz współpracy gospodarczej, w tym również energetycznej. Podejmowanie współpracy ponadnarodowej w zakresie bezpieczeństwa połączone jest z koniecznością zapewnienia stabilności na obszarach przygranicznych Chin. To zagadnienie należy rozpatrywać pod kątem zabezpieczenia integralności terytorialnej samych Chin.

Ważne miejsce zajmują tu inicjatywy realizowane wspólnie z krajami regionu związane ze zwalczaniem terroryzmu, separatyzmu i ekstremizmu. […] Chiny dostrzegają fakt, że rozszerzanie powiązań gospodarczych z krajami Azji Centralnej stwarza szansę na zdynamizowanie polityki rozwojowej oraz zmniejszenie ryzyka zaburzeń społecznych w zachodniej części kraju. […] W kontekście współpracy gospodarczej Chin z krajami Azji Centralnej ważne miejsce zajmuje płaszczyzna energetyczna. Wytwarza się tu bowiem relacja symbiotyczna pomiędzy centralnoazjatyckimi producentami energii a chińskim konsumentem. Zabezpieczenie surowcowe pozwalające na utrzymanie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego stanowi podstawę legitymizacji rządzącej partii komunistycznej. Współpraca na polu energetycznym z regionem Azji Centralnej służy ponadto częściowemu uniezależnieniu się od transportu surowców drogą morską.   

Wybrane fragmenty z książki http://www.wuj.pl/page,produkt,prodid,2204,strona,Azja_Centralna_w_polityce_energetycznej_Chin,katid,44.html

 

zielona energiaŁukasz Gacek, Zielona energia w Chinach. Zrównoważony rozwój – Ochrona środowiska – Gospodarka niskoemisyjna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat w Chinach skutecznie funkcjonował model rozwojowy oparty na eksporcie i inwestycjach. Dalsze utrzymanie wysokiego tempa rozwoju gospodarczego będzie jednak wymagało zmian w tym zakresie i podjęcia intensywnych działań w kierunku pobudzenia popytu wewnętrznego i zwiększenia rodzimej konsumpcji.

Chiny realizują działania na rzecz pobudzenia konkurencyjności przez stymulację rynku wewnętrznego, politykę zrównoważonego rozwoju oraz zabezpieczenie dostaw surowców, co jest szczególnie ważne w obliczu rosnącego uzależnienia od importu energii i wyczerpywania się własnych zasobów. Naczelne miejsce w tych rozważaniach zajmuje ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. To zmusza Chiny do wprowadzenia odpowiednich regulacji, które sprzęgają z sobą rozwój gospodarki z ochroną środowiska. Te dwa zagadnienia są już obecnie przedstawiane w ścisłej korelacji. Zielony rozwój to rozwój zrównoważony, służący zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz rozwiązywaniu problemów surowcowych, a także sprzyjający ochronie środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Chiny pozostają od kilku lat największym inwestorem w odnawialne źródła energii na świecie. Same wyznaczają cele związane z ograniczaniem skali zanieczyszczeń, nie poddając się proponowanym regulacjom z zewnątrz. Budowa niskoemisyjnej gospodarki opartej na restrukturyzacji sektora węglowego, rozwoju sektora gazowego i jądrowego oraz promocji czystych i odnawialnych źródeł energii stała się w tej sytuacji strategicznym wyborem Chin. Działania rządu skierowane na poprawę efektywności energetycznej, ograniczenie zanieczyszczeń środowiskowych oraz wzrost wydajności wykorzystywania surowców energetycznych powinny się przyczynić do wzmocnienia pozycji Chin na arenie międzynarodowej w toczącej się debacie na temat zmian klimatycznych.

Ze Wstępu

http://www.wuj.pl/page,produkt,prodid,2471,strona,Zielona_energia_w_Chinach,katid,44.html

pokojowe negocjacjeŁukasz Gacek, Ewa Trojnar, Pokojowe negocjacje czy twarda gra? Rozwój stosunków ponad Cieśniną Tajwańską, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012.

Prowadzenie badań naukowych poświęconych problematyce rozwoju stosunków ponad Cieśniną Tajwańską stanowi nie lada wyzwanie. Ich unikatowość i zarazem złożoność zjednują i dzielą uczonych na całym świecie. Powstaniu prac naukowych o tej tematyce sprzyjają różnorodne podejścia badawcze, prowadzące często do rozbieżnych wyjaśnień i prognoz dotyczących rozwoju wypadków. Wśród nich panuje jednak dość powszechna akceptacja poziomu skomplikowania zagadnienia. Nie zrażając się tym faktem, a wręcz czerpiąc z niego badawczą satysfakcję, autorzy oddają w ręce Czytelników opracowanie poświęcone bieżącym stosunkom pomiędzy Chinami a Tajwanem, uwzględniające wnikliwą analizę zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych uwarunkowań procesu. Monografia powstała w oparciu o aktualne dane. Jest to praca o charakterze nie tylko podręcznikowym, ale i analitycznym.

Ze Wstępu http://akademicka.pl/index.php?detale=1&a=2&id=125990

 

china at the beginingChina at the beginning of 21th century, red. Łukasz Gacek, Ewa Trojnar, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.

China at the beginning of the 21st century intrigues many researchers around the world. The problems discussed within this volume provide the readers with a background of most vital issues in modern China. They are related to the challenges of the Chinese society and state's international skirmishes, which is depicted by the book's division into two separate parts. While the first part provides the insight into social change, creating tremendous opportunities, and no less significant threats for the country's future development, the second part looks further and beyond borders to focus our attention on security issues.

Ze Wstępu http://www.wuj.pl/page,produkt,prodid,2230,strona,China_at_the_Beginning_of_the_21st_Century,katid,44.html

 

ŚcieżkiPaweł Górzny, Ewa Trojnar, Krystian Wiciarz, Ścieżki życiowe wietnamskich absolwentów polskich uczelni, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015.

Książka przedstawia wyniki pionierskich badań z zakresu migracji edukacyjnych Wietnamczyków do Polski oraz ich reemigracji do ojczyzny, przeprowadzonych w latach 2011-2014 w Wietnamie. Polska wraz z innymi państwami byłego bloku wschodniego stanowi wyjątkowe miejsce na mapie wymiany studencko-naukowej Wietnamu okresu zimnej wojny. Z przyczyn politycznych to właśnie w Warszawie czy Krakowie – obok Moskwy i Pragi – kształciły się przyszłe elity Wietnamu. Do wyobraźni może przemawiać to, że wielu spośród tych, którzy ukończyli studia lub doktoryzowali się na polskich uczelniach, sprawuje dziś w Wietnamie wysokie funkcje w administracji państwowej i w biznesie. Znajdziemy wśród nich znanych polityków, ministrów, profesorów, rektorów uczelni i szefów dużych spółek przemysłowych. Jak dotąd nie badano losów wietnamskich absolwentów polskich uczelni wyższych i wpływu pobytu w Polsce na ich dalsze życie zawodowe. Prezentowane w niniejszej publikacji rezultaty badań stanowią pierwszy poważny krok ku zapełnieniu tej luki.

Ze Wstępu http://www.marszalek.com.pl/en/sklep/szukaj/wiciarz.html

 

stosunek japoniiJoanna M. Guzik, Stosunek Japonii do kwestii żydowskiej w latach 1932-1945, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.

Na początku lat 30. XX wieku Japonię zamieszkiwało około 2000 Żydów, a Chiny i Mandżukuo w przybliżeniu 30 000. Mimo że liczba wyznawców judaizmu przebywających na tych terenach – na przykład w porównaniu z Polską – była niewielka, to sama ich obecność w miejscach tak obcych kulturowo i odległych geograficznie jest zaskakująca, tym samym zaś warta zbadania. Uciekając przed dyskryminacją i pogromami, ale nie mogąc wjechać do USA czy Palestyny, Żydzi docierali na tereny okupowane przez Cesarstwo Japonii lub na Archipelag Japoński. Japończycy potrzebowali wtedy inwestycji na nowo zajmowanych terytoriach, a także wpływowych i bogatych sprzymierzeńców na arenie stosunków międzynarodowych, za jakich – po lekturze sławetnych Protokołów Mędrców Syjonu – uważali właśnie Żydów.

Stereotypy na temat starozakonnych dotarły także do Kraju Kwitnącej Wiśni, lecz w przeciwieństwie do Europy pewne „przywary" wyznawców judaizmu okazały się zaletami dla Japończyków pragnących wykorzystać ich dla dobra swego kraju. Dzięki takiej polityce podczas II wojny światowej Japonia ocaliła tysiące Żydów od niechybnej śmierci. Książka odsłania mało znany aspekt polityki japońskiej i wnosi wiele ważnych szczegółów z życia diaspory żydowskiej w czasach dramatycznej walki o przeżycie europejskich Żydów, którym Japonia dawała znacznie większą nadzieję niż inne kraje w tym okresie.

Z recenzji prof. dr. hab. Mikołaja Melanowicza http://www.wuj.pl/page,produkt,prodid,2247,strona,Stosunek_Japonii_do_kwestii_zydowskiej,katid,44.html

 

malezjaAdam W. Jelonek, Ewa Trojnar, Malezja, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2009.

Historia Malezji wykraczająca poza współczesne problemy państwa – poprzedzona prezentacją dziejów od okresu wczesnego osadnictwa na Półwyspie Malajskim przez jego kolonialną przeszłość do powołania Federacji Malezji. W książce tej można odnaleźć obraz unikatowych relacji zachodzących w wieloetnicznym społeczeństwie. Przedstawiona jest również w sposób szczegółowy specyfika systemu politycznego państwa a także zarys spektakularnych osiągnięć w sferze gospodarczej.

Ze Wstępu http://wydawnictwotrio.pl/index.php?Tytul=malezja&Podstrona=0

 

 

japoniaEwa Trojnar, Japonia a monarchie Zatoki Perskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

Wycinek kontaktów japońsko-arabskich stanowi doskonałe uzupełnienie dostępnych dzisiaj monografii z zakresu współczesnej historii i politologii państw kontynentu azjatyckiego. Główny problem podejmowany w pracy dotyczy bezpieczeństwa energetycznego jednej z największych gospodarek świata − Japonii, stanowi niezwykle istotne zagadnienie (…). Ponadto rozpatrywane w książce węzłowe problemy regionu Zatoki Perskiej znajdują uzasadnienie ze względu na jego zapalny charakter oraz zaangażowanie polityczne i militarne naszego kraju w ostatnich latach.

Praca Ewy Trojnar od samego początku sprawia jak najlepsze wrażenie. (…) Co więcej, prócz niewątpliwych walorów naukowych pozytywnie zaskakuje przejrzystością, która pozwala trafić nie tylko do wąskiego grona badaczy, lecz także do przeciętnego czytelnika.

Z recenzji prof. dra hab. Waldemara J. Dziaka http://www.wuj.pl/page,produkt,prodid,1109,strona,Japonia_a_monarchie_Zatoki_Perskiej,katid,44.html

 

tajwanEwa Trojnar, Tajwan. Dylematy rozwoju, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015.

Na Tajwanie, wyspie o powierzchni ok. 35,8 tys. km2 w Azji Wschodniej, ponad 23-milionowe społeczeństwo cieszy się zarówno swobodami obywatelskimi w ramach demokratycznego systemu rządów, jak i wysokim poziomem zamożności. Atutem gospodarki Tajwanu jest jej innowacyjność i konkurencyjność. Marki produktów sektora IT takie jak HTC, Acer, Asus, BenQ, Gigabyte, D-Link cieszą się światową popularnością i uznaniem konsumentów, podobnie jak rowery Giant i Merida czy skutery Kymco i SYM. Nie zmienia to faktu, że uznanie międzynarodowe dla Republiki Chińskiej (Tajwanu) w 2014 r. deklarowało jedynie 21 mikropaństw z Oceanii, Ameryki Łacińskiej i Afryki, a w Europie – Państwo Watykańskie. Przyszłość Tajwanu, rozumiana w kategoriach zmiany jego miejsca w systemie międzynarodowym, jest przedmiotem licznych studiów politologicznych. Ma na to wpływ ewoluujący potencjał wyspy, do zdefiniowania którego, w ramach holistycznej analizy pozycji Tajwanu w środowisku międzynarodowym, pretenduje również prezentowana praca.

Ze Wstępu http://akademicka.pl/index.php?detale=1&a=2&id=26877

 

the taiwan issuesThe Taiwan Issues, red. Ewa Trojnar, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012.

The presented monograph: The Taiwan Issues is a valuable result of the project Taiwan Studies Center, inaugurated and conducted during the academic year2011/2012 at the Institute of the Middle and Far East of the Jagiellonian Universityin Kraków.The project’s goals comprised academic teaching, research and exchangebetween Poland and Taiwan; increasing the awareness about Taiwan, its cultural and historical heritage; and developing a better understanding of Asiaamong the Polish academia. […] The issues presented in the volume are concentrated on two cardinalproblems that shape the situation of modern Taiwan: challenges of politicaltransformation, which led to the development of vibrant democracy (firstthree chapters), and various aspects of the situation across the Taiwan Strait,i.e. between Taiwan and China (three latter chapters). All topics share thesame rationale of historic legacy: dramatic situation of the civil war, which asthe final point caused the division of China in 1949, and the hostile relationsacross the Taiwan Strait until the 1980s. For most aspects of Taiwan’s developmentthose events were crucial. They heavily shaped the ruling party’s (Kuomintang,KMT) policy in every aspect of people’s life, starting from education, through Taiwan’s indigenous people rights, to contacts with the relatives whostayed in the mainland China. The martial law was the embodiment of KMT’sruling methods in Taiwan. With time, the precise and rigorous framework ofTaiwan’s development, although resulting in spectacular economic achievementswhich opened many new doors for the Taiwanese, were no longer apriority, since the Taiwanese dream of democracy has come true. How was it possible? What were the consequences for further transformations of socialand political life in Taiwan, and the relations with China?

Ze Wstępu http://akademicka.pl/index.php?detale=1&a=2&id=121151

 

nacjonalizm i religiaKrystian Wiciarz, Magdalena Pycińska (red.), Nacjonalizm i religia. Refleksje nad uniwersalnością pojęć i teorii w kontekście badań Azji i Afryki Północnej, Wydawnictwo Unum, Kraków 2013.

Autorzy tekstów zawartych w książce pt. „Nacjonalizm i religia. Refleksje nad uniwersalnością pojęć i teorii w kontekście badań Azji i Afryki Północnej” pod redakcją Magdaleny Pycińskiej i Krystiana Wiciarza, dążą do zredefiniowania dotychczasowych dyskursów odnoszących się do rzeczywistości społecznej, kulturowej i politycznej Azji i Afryki Północnej. Jest to oryginalne przedsięwzięcie, które niewątpliwie zapoczątkuje potrzebną dyskusję na temat zmiany i wypracowania nowych podejść badawczych. Dotychczas były one zdominowane przez pojęcia i teorie wykształcone na bazie poszczególnych zachodnich doświadczeń historycznych, przez co zniekształcały obraz tamtejszej rzeczywistości.

 

historia-koreaskiej-mysli-konfucjaskiej-225x320Keum Jang-tae, Historia koreańskiej myśli konfucjańskiej, z jęz. koreań. przeł. Haesung Lee i Dorota Barańska, Kwiaty Orientu, Skarżysko-Kamienna 2014

Historia koreańskiej myśli konfucjańskiej jest książką łączącą w sobie wymiar kulturowy oraz historyczno-intelektualny, co ma na celu ukazanie różnorodności i złożoności koncepcji występujących w koreańskim konfucjanizmie.

Ponieważ idee filozoficzne były żywe i praktykowane w społeczeństwie koreańskim na przestrzeni całej jego historii, uchwycony został także cały mechanizm, w którym koreańska myśl konfucjańska była łączona ze społeczno-politycznymi uwarunkowaniami, co wpłynęło na jej charakter.

 

Z opisu: http://sklep.kwiatyorientu.com/ksiazki/4-historia-koreanskiej-mysli-konfucjanskiej.html