Dołącz do nas!

Z CTA można współpracować na kilka sposobów.

Szczegółowe informacje na temat działalności Stowarzyszenia, przyjmowania nowych członków, wybierania władz i sposobu podejmowania uchwał znajdują się w naszym Statucie. Zapraszamy do kontaktu na mail: closertoasia@gmail.com

Pod linkiem znajduje się Deklaracja członkostwa (wersja kolorowa), wersja czarno-biała

Poniżej skrót kluczowych zasad i informacji:

Składka członkowska:

Aktualnie składka członkowska wynosi 30 zł za rok. Składka musi zostać zapłacona do 10 stycznia każdego roku.
Nowi członkowie są zobowiązani do zapłacenia składki wpisowej (aktualnie 20 zł).

Można zostać:

Można też:

Po pierwsze. Jeśli jesteś przekonany, że nasze cele są też Twoimi celami, chcesz czynnie działać na rzecz edukacji, wspierać nasz rozwój – zostań naszym członkiem zwyczajnym.

Wyciąg ze Statutu:

„Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełna zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw obywatelskich i która identyfikuje się z celami Stowarzyszenia. Członkiem zwyczajnym może zostać każdy osoba spełniająca powyższe warunki, niezależnie od obywatelstwa oraz miejsca zamieszkania.

Osoby w wieku od 13 do 17 lat mogą być członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych, nie przysługuje im jednak bierne i czynne prawo wyborcze”

„Członkowie zwyczajni maja prawo:

  • wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  • brać czynny udział w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,
  • korzystać z majątku Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd,
  • zgłaszać wnioski do władz statutowych dotyczące działalności Stowarzyszenia,
  • korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia.”

„Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd na drodze uchwały, po pisemnej rekomendacji przynajmniej dwóch zwykłych członków Stowarzyszenia. Warunkiem przyjęcia jest złożenie pisemnej deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia i podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się ze Statutem.Nowy członek opłaca jednorazowo składkę za pierwsze trzy miesiące. Członek zwyczajny przez okres pierwszych 2 miesięcy członkostwa w Stowarzyszeniu nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.”

Po drugie. Jeśli działasz już w jakiejś organizacji lub stowarzyszeniu o zbliżonych celach możesz również zostać naszym członkiem, lub przedstawić nas swojej organizacji. Może ona zostać członkiem wspierającym:

„Członkiem wspierającym może być osoba prawna działająca przez swych przedstawicieli, bez biernego i czynnego prawa wyborczego. Członkostwo wspierające nabywa się po złożeniu stosownego oświadczenia i przyjęciu kandydatury przez Zarząd w drodze uchwały. Formy i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają w porozumieniu z Zarządem, przy czym są oni zobowiązani do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń.”

Wyciąg ze Statutu:

„Członkowie wspierający maja prawo:
brać udział w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym,
korzystać z majątku Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd.”

Po trzecie. Jeśli nie jesteś pewien czy chcesz zostać naszym członkiem, a podoba Ci się nasza działalność możesz skontaktować się z nami i podjąć współpracę, którą wzajemnie zdefiniujemy. Możesz pracować jako wolontariusz i uzyskać nasze rekomendacje, możesz też po prostu pomagać nam w rożnych przedsięwzięciach.

Ważne:

Ponieważ aby zostać naszym członkiem wymagana jest rekomendacja dwóch członków stowarzyszenia (patrz Statut: § 9,3), współpraca z nami jest też ważnym etapem dla osób, których nie mieliśmy okazji poznać, a które ubiegają się o członkostwo.

Po czwarte. Jeśli nie chcesz z nami czynnie współpracować ale rozumiesz, że Stowarzyszenie do aktywnego działania potrzebuje funduszy, możesz zostać naszym sponsorem.

Darowizna dokonana na rzecz Stowarzyszenia CTA – Closer To Asia może zostać odliczona od dochodu (art. 18 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art.26 ust.1 pkt.9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Stowarzyszenie CTA – Closer To Asia prowadzi działalność w zakresie zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 11, 13 oraz 22 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. prowadzi działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty, kultury, sztuki oraz działa na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Jest organizacją pozarządową niebędącą jednostką sektora finansów publicznych (art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Odliczyć można kwotę darowizny faktycznie przekazanej, jednak nie więcej niż 6 % dochodu osoby fizycznej oraz 10 % dochodu osoby prawnej.

Numer naszego konta: 89 1140 2017 0000 4302 1111 0543

W sprawie wszelkich kwestii związanych z dofinansowaniem naszej działalności, prosimy o kontakt, mail: closertoasia(na)gmail.com